บุคลากรของเรา

บุคลากรโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
นายพิชิต โลหะมาศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประยงค์ สิงขรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธิดาเพชร ภูษาจารย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.นฤชล น้อยเมืองเปลือย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทราภรณ์ วงษ์ศรีญา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ โพนศรีสม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญ

นายณรงค์ กุดแถลง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น.ส.ภัทรวดี กุลจิราตวิษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายพฤก ภูภักษ์

เจ้า่หน้าที่ธุรการ

นางทองมี สระประทุม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยานี ภูมูลมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ศรีญา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ ภูยางตูม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางนิภาภรณ์ ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญ

นายกฤตภาส ภูวิโคตร

ตำแหน่ง ครู

นางดวงเนตร นาสมบูรณ์

พนักงานราชการ

นายสุก กุลเทพ

นัการภารโรง