ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗  เดิมตั้งเป็นสาขา โรงเรียนโคกเครือประชาบาล สาขา ๕ วัดบ้านสะอาดนาทม โดยใช้ศาลาวัดบ้านสะอาดนาทมทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์  

      ปัจจุบัน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสศ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๒- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา :
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๑.๒ ปรัชญา :   การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต
๑.๓ คำขวัญ :  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน
ประสานชุมชน

๑.๔ คติพจน์โรงเรียน : นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
๑.๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา :  นักเรียน ครู มีสัมมาคารวะ รู้จักการไหว้และกล่าวคำว่า สวัสดี เมื่อพบหน้ากัน
๑.๖ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  โรงเรียนร่มรื่น สะอาด น่ามอง นักเรียนทั้งผอง ร่วมใจดูแล
๑.๗ ประเภทและลักษณะของโรงเรียน :  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง
๑.๘ เขตพื้นที่บริการ : มี ๓ หมู่บ้าน ดังนี้
        ๑) บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
        ๒) บ้านสะอาดใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
        ๓) บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๙ ที่ตั้งโรงเรียน : โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคลอง  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐  โทรศัพท์ –  E-mail : saardprachasan@gmail.com