ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/26

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ทำการซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 เพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยทำการทาสีบริเวณรอบนอกอาคารเรียนและทำหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนโดยได้รับงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท