ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรค COVID-19 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบใบความรู้และใบงานให้แก่ผู้ปกครองเพื่อนำไปมอบให้นักเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์แรกของการทดลองเรียนแบบทางไกล

      นอกจากนี้ยังได้มอบเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่ลูกหลานในการเตรียมเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

      ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ซึ่งนำโดยผู้อำนวยการพิชิต  โลหะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ คำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจากกำนันตำบลลำคลองและมีมาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยได้ความอนุเคราะห์การคณะ อสม.หมู่ 9 ตรวจคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ และมีการกำหนดจุดและนั่งเว้นระยะห่างตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์จึงขอขอบพระคุณไปยังทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การจัดการประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย