เยี่ยมนักเรียนเรียนทางไกล

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

            เมื่อวันที่ 18 พฤษาคม 2563 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 นำโดยนายพิชิต  โลหะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในการเรียนทางการไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรค Covid-19