ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเขื่อนลำปาว

         เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

         โดยมี นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้